سعید یوسفی

سر و قامتی دارد به پای آسمان                      استقامت چون ردای عاشقان

سر به زیر است و  سرافراز چون یلی               زین سبب آن را بگویند پاسبان

پاسبان دل تو را آن سرو است                       هم چو ققنوس کهن آن جاودان

هیچ مپندار درختان دگر هم چون سرو             چون که میوه ندهد به کس هر جا و مکان

چون نفهمند دگر بار همه عاشقان                 چون تهی اند تمامی همه عارفان

/ 0 نظر / 26 بازدید