طنز

خودتون قضاوت کنید!!!!!!!!!!!!!!!!!

لیوانو من بشکنم: دستو پا چلفتی...،

مامانمون بشکنه: قضا بلا،.....

بابامون بشکنه: این لیوان این جا چیکار می‌کنــــــه !!!

/ 1 نظر / 15 بازدید
مانا

میتونم بعضی از مطالبتوکپی کنم؟؟؟[خجالت][پلک][سوال]