قضاوتی زیبا و خواندنی از حضرت علی(ع)

مطمئنا هر یک از شما دوستان، قضاوتهای زیبا و محیّرالعقولی را از حضرت علی(ع) خوانده یا شنیده‌‌اید.

در زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه‌‌السّلام)، دو نفر با هم همسفر شدند.

هنگام غذا یکی از آنها پنج قرص نان و دیگری سه قرص نان در سفره گذاشت.

آنها به مردی که از کنارشان می‌گذشت تعارف کردند و او هم همراه آنها مشغول خوردن شد.

 

پس از پایان غذا، آن مرد عابر، هشت درهم به آنها داد و گفت «این به جای غذایی است که خوردم».

دو همسفر بنا کردند به بگومگو. صاحب سه قرص نان می‌گفت: «این پول باید میان ما نصف شود»، ولی دیگری می‌گفت: «پنج درهم برای من است و سه درهم برای تو».

برای قضاوت به حضور امیرالمؤمنین(علیه‌‌السّلام) رسیدند و ماجرا را تعریف کردند.

امام(ع) فرمود: «نزاع در چنین موردی شایسته نیست. بهتر است با هم کنار بیایید.»

صاحب سه قرص نان گفت: «جز به قضاوت حق و خالص راضی نمی‌شوم.»

امام(ع) فرمود: «حال که چنین است، یک درهم مال توست و هفت درهم مال همسفرت.»

هر دو تعجب کردند.

امام(ع) فرمود: «مجموعاً هشت قرص نان بوده که سه نفر آن را خورده‌اند. روی هم 24 تا یک‌سوّم می‌شود. تو که صاحب سه قرص نان بودی، هشت‌بیست‌و‌چهارم(24/8) خورده‌ای و همسفرت و مهمان هم هر کدام 24/8 خورده‌اند. پس، از این هشت درهم، هفت درهمش برای همسفرت و یک درهمش برای توست.»

توضیح:

آن 8 قرص نان را سه نفر خورده‌اند. اگر هر نان را 3 قسمت کنیم، جمعاً 24 قسمت می‌شود.(24= 3×8)

با فرض اینکه هر سه نفر به طور مساوی نان خورده باشند(یعنی هر نفر 8 قسمت)، کسی که 3 قرص نان داشته(یعنی 9 قسمت)، 1 قسمت کمتر از سهم اصلی‌اش خورده است(1= 8-9)، و کسی که 5 نان داشته(یعنی 15 قسمت)، 7 قسمت کمتر از سهم اصلی‌اش خورده است(7=8-15)

به این ترتیب، 8 درهم، باید به همین نسبت 7 به 1 تقسیم شود. یعنی صاحب 3 قرص نان؛ یک درهم و صاحب 5 قرص نان؛ 7 درهم بردارد.

/ 0 نظر / 26 بازدید