سته اشیا فی سته مواضع

بسم الله الرحمن الرحیم

اوحی الله تعالی الی موسی بن عمران (ع) قال یا موسی سته اشیاء فی سته مواضع والناس یطلبونها فی سته اشیاء فلم یجدوه ابدا ؛ (مشکینی ، علی ،1419،مواضع العددیه ص 309 و همچنین کتاب زبده الاحادیث یا ارمغان وعاظ)

 

( خداوند متعال به موسی وحی نمود و گفت ای موسی شش چیز درشش محل است و مردم طلب میکنند آنها را در شش مورد پس نمی یابند آنها را هرگز )

 

انی وضعت الراحه فی الجنه والناس یطلبونها فی الدنیا (بدرستیکه راحتی را در بهشت قرار دادم و مردم آن را در دنیا می خواهند )

 

انی وضعت العلم فی الجوع والناس یطلبونه فی الشبع

 

(بدرستیکه علم را در گرسنگی قرار دادم و مردم آن را در سیری می طلبند )

 

انی وضعت العز فی قیام اللیل والناس یطلبونه فی ابواب السلاطین (بدرستیکه عزت را در شب زنده داری قرار دادم ومردم در درگاه سلاطین می جویندش )

 

انی وضعت الرفعه والدرجه فی التواضع والناس یطلبونها فی التکبر (بدرستیکه بزرگی و درجه را در تواضع قرار دادم ولی مردم در تکبر می طلبند )

 

انی وضعت اجابه الدعا فی لقمه الحلال والناس یطلبونها فی القیل والقال

 

(هر آینه اجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم ولی آنها در قیل وقال میجویند)

 

انی وضعت الغنی فی القناعه والناس یطلبونه فی کثره العروض و لم یجدوه ابدا

 

(هرآینه بی نیازی رادرقناعت قراردادم اماآنها درزیادی متاع دنیا میخواهندو هرگز نمی یابند)

/ 0 نظر / 115 بازدید