برادر و خواهرم بنگر چگونه نماز میخوانی!!!

mahsae-ali نمازی که سریع خوانده میشود نماز موشکی است...

mahsae-aliنمازی که برای رسیدن به مقام و موقعیت خوانده میشود نماز پفکی است...

mahsae-aliنمازی که با غفلت قضا میشود نماز یدکی است...

mahsae-aliنمازی که به صورت ازمایشی خوانده میشود نماز الکی است...

mahsae-aliنمازی که با قبله و وضوی اشتباه خوانده میشود نماز چپکی است...

mahsae-aliنمازی که با زور و اجبار بقیه خوانده میشود نماز زورکی است...

mahsae-aliنمازی که برای گرفتن پاداش خوانده میشود نماز پولکی است...

mahsae-aliنمازی که بدون حضور قلب خوانده میشود نماز ابکی است...

mahsae-aliنماز شب که از نیمه شب به بعد خوانده میشود نماز نمکی است...

mahsae-aliنمازی که به عنوان نافله مستحبی خوانده میشود نماز کمکی است...

نمازی که با حضور قلب و خلوص نیت خوانده شود نماز راستکی است .

(هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد)

/ 2 نظر / 14 بازدید
ش.س

نمازتان راستین برادر آرش

یه نفر

قشنگ بود[ماچ]