به جای اینکه چندین وبلاگ بخوانید این وبلاگ را چندین بار بخوانید

معادله

معادله با مزه


معادله ۱ 

انسان = خواب + خوراک + کار+ تفریح 

الاغ = خواب + خوراک 

پس 

انسان = الاغ + کار + تفریح 

وبنابرین 

تفریح – انسان = الاغ + کار 

بعبارت دیگر 

انسانی که تفریح ندارد = الاغی که فقط کار می کند 

***** 

معادله ۲ 

مرد = خواب + خوراک + درآمد 

الاغ = خواب + خوراک 

پس 

مرد = الاغ + درآمد 

و بنابرین 

درآمد – مرد = الاغ 

بعبارت دیگر 

مردی که درآمد ندارد = الاغ 

***** 

معادله ۳ 

زن = خواب + خوراک + خرج پول 

الاغ = خواب + خوراک 

پس 

زن = الاغ + خرج پول 

وبنابرین 

خرج پول – زن= الاغ 

بعبارت دیگر 

زنی که پول خرج نمی کند = الاغ 

***** 

نتیجه گیری: 

از معادلات ۲و۳ داریم: 

مردی که درآمد ندارد = زنی که پول خرج نمیکند 

پس: 

فرض منطقی ۱: مردها درآمد دارند تا نگذارند زنها تبدیل به الاغ شوند.. 

و 

فرض منطقی ۲: زنها پول خرج می کنند تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ شوند. 

بنابرین داریم … 

مرد + زن = الاغ + درآمد + الاغ + خرج پول 

> و ازفرضهای۱و۲ نتیجه منطقی میگیریم که: 

مرد + زن = ۲ الاغی که با هم بخوشی زندگی میکنند.

 
:: برچسب‌ها:

نویسنده : آرش خسروی
تاریخ : ۱۳٩٠/۸/٦